Vitajte na stránkach Špeciálnej základnej školy

v Dunajskej Strede

slider image slider image slider image slider image slider image
Zápis do ŠZŠ - formulár

Hodnotenie a klasifikácia

Oznam

Dňa 1.6.2020 umožnilo Ministerstvo školstva otvorenie prvého až piateho ročníka špeciálnych základných škôl. Prevádzka školy bude od 7.30 - 12.00

Pokym k nástupu do školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti covid

Špeciálna základná škola - Dunajská Streda

Špeciálna základná škola je určená pre žiakov s mentálnym a kombinovaným telesným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia. Okrem snahy poskytnúť deťom čo najkvalitnejší výchovno - vzdelávací proces sa im snažíme spríjemniť pobyt rôznymi aktivitami či záujmovými činnosťami. Úlohou výchovy a vzdelávania je nielen poskytovanie nových poznatkov z jednotlivých predmetov, ale aj budovanie sociálnej klímy s pocitom bezpečia a dôvery. Výchovno-vzdelávacie ciele sú prispôsobené individuálnym potrebám žiakov . Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov.


Výchovu a vzdelávanie poskytuje žiakom:
  • s mentálnym postihnutím,
  • s telesným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím,
  • chorým a zdravotne oslabeným s mentálnym postihnutím,
  • žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a v opodstatnených prípadoch aj žiakom s iným viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím.

Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole, je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A,B,C.

Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Žiakov

Zamestnancov

Zriadená dňa